“โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Digital Economy ประจำปี 2560”รับนโยบาย Thailand 4.0 ขับเคลื่อนดิจิทัล  

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาการ (NBTC  Academy)  และ THE WORLD BANK ได้ตอบรับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0  เดินหน้าสานต่อแผนพัฒนาดิจิทัลให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศ จัดพิธีเปิดการอบรมอย่างเป็นทางการไปแล้วสำหรับ  “โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Digital Economy ประจำปี 2560”  โดยได้รับเกียรติจาก นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เป็นประธานเปิดโครงการ และ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้เกียรติมาร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “นโยบาย Thailand 4.0 กับการขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัล”    ณ ห้องเดอะแกลเลอรี่ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์  กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา

Advertisement
ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เผยว่า “สืบเนื่องจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีความเห็นชอบตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy Master Plan) ระยะเวลา 20 ปี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เพื่อผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากบริบทในการขับเคลื่อน Digital Economy มีหลากหลายมิติและเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยสถาบันพัฒนาโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาการ (NBTC  Academy)  จึงได้จัด “โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Digital Economy ประจำปี 2560”  ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวคิดพื้นฐาน และแนวปฏิบัติระหว่างประเทศเกี่ยวกับกิจการสื่อสารและแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้กับ บุคลากรของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวทุกภาคส่วนย่อมจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการสร้างรากฐานทางความคิด และการพัฒนาการอบรมมโนทัศน์เชิงบูรณาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลกับกิจการสื่อสารกฎหมาย และมาตรการรองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตลอดจนแผนพัฒนาดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม อันจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้ทัดเทียมระดับสากล

สำหรับการจัด“โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Digital Economy ประจำปี 2560”  เป็นการจัดอบรมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และสามารถนำไปพัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี โดยการมี

ส่วนร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นสื่อสารอบรมไปยังกลุ่มเป้าหมายบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 60 ราย ที่มีคุณสมบัติดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร มีความสนใจในระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี  โดยโครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วยการปูพื้นฐานความรู้เรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล และการศึกษาเปรียบเทียบเชิงลึกกับกรณีตัวอย่างจากต่างประเทศ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมบรรยาย และแบ่งปันประสบการณ์ อาทิ นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, Mr.Randeep Sudan Advisor Digital and Government Analytics World Bank, รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์, ดร.รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการปฎิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม, ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร นายกสมาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ ประธานกรรมการการศึกษาสภาหอการค้าไทยและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ Country Manager Sterlite Technologies Ltd. (Thailand), นายนนทวัฒน์ พุ่มชูศรี Manager Partner,Accentur(Thailand) เป็นต้น  โดยระยะเวลาในการอบรมระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม และทุกวันเสาร์ตลอดเดือนกันยายน และวันจันทร์ที่ 6  ถึงวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์  กรุงเทพฯ

สำหรับผู้สนใจสามามารถติดตามข้อมูลได้ที่ www.nbtcacademy.com