E-Health บริการแพทย์ฉุกเฉินอีสาน เตรียมนำร่องทั่วปท.

โครงการ “เน็ตประชารัฐ” ภายใต้การดำเนินการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) แม้ภาพของ “เน็ตประชารัฐ” ที่ดำเนินการไปแล้วเกือบครึ่งหนึ่งของโครงการ โดยเสร็จสิ้น 11,933 หมู่บ้านทั่วประเทศ จากเป้าที่ตั้งไว้ 24,700 หมู่บ้าน จะยังไม่ชัดเจนในด้านการสร้างความรับรู้ของประชาชน ทั้งด้านการ ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่สร้างรายได้ จากการขายสินค้าทางออนไลน์ สร้างการรับรู้เรื่องของสินค้าชุมชน

Advertisement

แต่ด้านหนึ่งซึ่งถือเป็นโครงการที่มองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ บริการทางการแพทย์ทางไกล หรือ E-Health ซึ่งพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้ชื่อ “การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง รพ.มหาราช นครราชสีมา และ มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน ที่ช่วยปฐมพยาบาลผู้ป่วยก่อนส่งโรงพยาบาลหลัก ลดอัตราการสูญเสีย โดยขณะนี้ภาครัฐได้เตรียมใช้เป็นโมเดลนำร่องด้านการสาธารณสุขทั่วประเทศ

“ที่ผ่านมา โครงการ ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้เริ่มนำมาใช้ ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในพื้นที่ เมื่อมีโครงการ “เน็ตประชารัฐ” ในพื้นที่ห่างไกล โครงการดังกล่าวจึงมีการขยายพื้นที่การให้บริการเพิ่มมากขึ้น ตามเครือข่ายของ“เน็ตประชารัฐ” ที่มีการติดตั้งจุดให้บริการ Wi-Fi ฟรี 1 จุดต่อ1 หมู่บ้าน” นพ.สุนทร ชินประสาทศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการแพทย์ฉุกเฉิน รพ.มหาราช นครราชสีมา ว่า

นพ.สุนทร ชินประสาทศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการแพทย์ฉุกเฉิน รพ.มหาราช นครราชสีมา

สำหรับแพลตฟอร์มดังกล่าว เป็นการนำเทคโนโลยี Telemedicine เข้ามาช่วยในการดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล โดยมีรถพยาบาลฉุกเฉินที่มีติดตั้งระบบแล้ว 34 คันใน 27 อำเภอ และจะติดตั้งเพิ่มให้ครบ 32 อำเภอของจ.นครราชสีมา ภายในปีหน้า

การทำงานของระบบจะมีการส่งภาพ, เสียง, สัญญาณชีพ (Transport monitor) และระบบการติดตามรถพยาบาล(GPS) โดยส่งข้อมูลแบบ Real time และมีการสื่อสาร แบบTwo-way communication สามารถโต้ตอบกันได้ระหว่างผู้ให้การช่วยเหลือกับแพทย์ประจำโรงพยาบาล หรือแพทย์เฉพาะทาง โดยระบบจะสามารถเชื่อมโยงได้มากกว่า 1 จุด (Multipoint system) ช่วยในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต และช่วยบรรเทาความรุนแรงของโรคก่อนส่งต่อไปยังสถานพยาบาลในเมืองหรือจังหวัด

เมื่อมีการติดตั้ง “เน็ตประชารัฐ” จึงได้มีการขยายการให้บริการ โดยปรับใช้ เป็นกล่องเคลื่อนที่ ตู้ให้บริการฉุกเฉิน และหุ่นยนต์ ที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งาน การติดตั้งประจำศูนย์กลางหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งจะขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางในการรักษา และให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นระหว่างรอรถฉุกเฉิน

แม้ว่าที่ผ่านมาโครงการ “เน็ตประชารัฐ” จะถูกมองว่าการจับเคลื่อนดำเนินโครงการมีความล่าช้า แต่หากมองในแง่ดี เมื่อโครงการแล้วเสร็จ ส่วนหนึ่งที่จะได้จากโครงการนี้ คือการลดการสูญเสียในด้านการสาธารณสุขได้ส่วนหนึ่ง ไม่มากก็น้อย