กปภ.ชวนปรับข้อมูลผู้ใช้น้ำรับ4.0

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เชิญชวนผู้ใช้น้ำปรับข้อมูลผู้ใช้น้ำให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้การบริการที่สะดวก รวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายและ
วิถีชีวิตทันสมัยของประชาชนในยุค Thailand 4.0

Advertisement
นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลให้หน่วยงานราชการให้บริการประชาชนตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเข้ากับระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์นั้น กปภ. เป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชนตามนโยบายรัฐบาล โดยประชาชนที่ประสงค์จะขอติดตั้งประปา หากที่อยู่บนบัตรประชาชนตรงกับทะเบียนบ้านที่ขอใช้น้ำ เพียงนำบัตรประชาชนมาใบเดียวก็สามารถขอติดตั้งประปาได้

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ใช้น้ำจำนวนหนึ่ง ยังคงมีข้อมูลการขอใช้น้ำที่ไม่เป็นปัจจุบัน เช่น ผู้ขอใช้น้ำรายเดิมได้เสียชีวิต หรือมีการซื้อขายเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้น้ำจากเดิม

ทำให้ข้อมูลของผู้ใช้น้ำไม่เป็นปัจจุบัน กปภ. จึงจำเป็นต้องขอให้ผู้ใช้น้ำมาปรับข้อมูลผู้ใช้น้ำให้เป็นปัจจุบัน เพื่อรักษาสิทธิ์ในการใช้น้ำ และการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้ท่านได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นตามฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ใช้น้ำที่มีข้อมูลเดิมไม่ตรงกับปัจจุบัน ดำเนินการติดต่อ กปภ.สาขาในพื้นที่ของท่านเพื่อแจ้งปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อความสะดวกในการติดต่อทำธุรกรรมต่าง ๆ กับ กปภ. ต่อไป

สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในบ้านหรืออาคาร อันเนื่องจากการซื้อขาย การเช่า หรือการทำนิติกรรมใด ๆ โดยที่คู่กรณี มิได้ตกลงในเรื่องสิทธิในการใช้น้ำ หรือเงินประกันการใช้น้ำ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าผู้ใช้น้ำรายเดิมได้สละสิทธิ์หรือโอนเงินประกันการใช้น้ำไปเป็นของผู้ครอบครองบ้านหรืออาคาร ตามสิทธิสืบเนื่องจากการทำนิติกรรมดังกล่าว ผู้ครอบครองบ้านหรืออาคารรายใหม่ จึงมีสิทธิเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินประกันการใช้น้ำ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด เว้นแต่ผู้ใช้น้ำรายเดิมได้ถอนเงินประกันการใช้น้ำไปแล้ว หรือ กปภ. ได้หักเงินประกันการใช้น้ำชดใช้ค่าน้ำที่ค้างชำระจนหมดสิ้นแล้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center โทร. 1662