ตำรวจพิจารณ์

หลังการนำเสนอเรื่องราวความเคลื่อนไหวในวงการตำรวจ ผ่านตรงพื้นที่นี้

Advertisement

หากจะไม่ทำสำรวจ หรือลงไปคลุกฝุ่นในภาคสนามบ้าง จะกลายเป็นว่า บทความที่ผ่านมา เป็นความเข้าใจไปเองฝ่ายเดียว จำเป็นต้องทำ “ตำรวจพิจารณ์”

สอบถามผ่านทั้งทางโลกโซเชียลและการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดอ่าน ไม่แบ่งกั้นตำรวจชั้นสัญญาบัตรหรือประทวนและลูกแถว เพื่อเติมเต็ม ข้อคิดเห็น อันจะนำไปสู่การปรับโครงสร้างองค์กรตำรวจในอนาคต..เป็นคุณอนันต์

สรุปได้ความมี 3 เรื่องใหญ่ที่สุด ที่เสียงตำรวจพิจารณ์เน้นกันเป็นนักหนา อยากเสนอให้เป็นเรื่องด่วนควรเร่งแก้ใข แทบจะตรงใจกันทั้งหมด

ประเด็นแรก สำคัญสุดเรื่องปากท้อง รายได้จากความเสี่ยง ที่ควรปรับเพิ่มขึ้น แม้ว่า การปรับรายได้ให้สูงขึ้น จะไม่สามารถการันตีการรับส่วยนอกระบบได้ก็ตาม แต่อย่างน้อยก็เพื่อขวัญกำลังใจตำรวจและครอบครัว

ประเด็นที่ 2 อยากวิงวอนให้ผู้ใหญ่ในบ้านนี้เมืองนี้เลิกใช้องค์กรตำรวจสร้างฐานอำนาจ ล้วงลูกการแต่งตั้งโยกย้าย สร้างระบบไม่เป็นธรรม ที่ผ่านมามีให้เห็นทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน

ประเด็นสุดท้าย อยากเห็นความสามัคคีในองค์กรตำรวจด้วยกัน ไม่แบ่งแยกค่าย แบ่งแยกสี แบ่งขั้วอำนาจ ลามไปถึงความเป็น นรต.กับนรบ. เกื้อกูลกันผิดๆ!! ไม่พิจารณาใช้ผลงาน มาเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการเสนอเพิ่มขั้นเงินเดือนหรือพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่ง

ที่สำคัญ..!! ความขัดแย้งกันเองระหว่างนายกับนาย เป็นเรื่องเลวร้ายขององค์กร ความไม่เคารพความเห็นซึ่งกันและกัน ทำงานแบบปัดแข้งปัดขา ทำให้ผู้ปฏิบัติระดับล่างหลงทาง ไร้ทิศ

เป็นมุมมืดขององค์กร หลังกำแพงรั้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติ..ควรเก็บเอาไปแก้

เรื่องโดย..อิทธิเดช ลุย. (คาดเชือก)

ภาพ..อินเตอร์เน็ต