6 พรรคร่วมฝ่ายค้านร่อนแถลงการณ์จี้รัฐหยุดคุกคามเสรีภาพประชาชน!!

แถลงการณ์พรรคร่วมฝ่ายค้าน เรื่อง ขอให้เคารพในสิทธิเสรีภาพของประชาชน และยุติการคุกคามผู้ชุมนุมทุกรูปแบบ

Advertisement

ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 11 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง และมีการออกข้อกำหนดจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนหลายประการ โดยอ้างเหตุจากการชุมนุมของกลุ่ม “คณะราษฎร 2563” เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นั้น พรรคร่วมฝ่ายค้านต่างเห็นพ้องต้องกันว่า ไม่มีเหตุผลตามกฎหมายที่จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงได้ และข้อกำหนดจำกัดสิทธิต่างๆ ที่ออกตามมานั้น ไม่เข้าข้อยกเว้นที่ได้อนุญาตไว้ตามรัฐธรรมนูญ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง แต่เป็นการใช้กฎหมาย เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการจำกัดการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นทางการเมืองและการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธของประชาชน ที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญและกติการะหว่างประเทศข้างต้น อันเป็นการบิดเบือนการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อประโยชน์ของตนโดยอ้างความสงบเรียบร้อยเป็นเกราะบังหน้าเท่านั้น

พรรคร่วมฝ่ายค้านจึงขอแถลงการณ์ร่วมกันเพื่อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนี้

  1. นายกรัฐมนตรีต้องยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงโดยทันที เพราะการกระทำดังกล่าวไม่ต่างกับการยึดอำนาจและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
  2. รัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องให้หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ของประชาชนในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นทางการเมือง การชุมนุมโดยสงบ และปราศจากอาวุธ เสรีภาพในการเสนอข่าวสารและการส่งข้อมูลซึ่งกัน และต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพดังกล่าว ดังเช่นการสลายการชุมนุมเมื่อเช้าวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา
  3. ขณะนี้เป็นที่ปรากฏชัดว่าได้มีการส่งกำลังทหารจำนวนมากเข้ามาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและเข้าควบคุมสถานที่ต่างๆ เช่น อาคารรัฐสภา ซึ่งเป็นที่ทำงานของฝ่าย นิติบัญญัติซึ่งการใช้กำลังทหารจำนวนมากดังกล่าวไม่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นจริง การกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ทำลายความเชื่อมั่นของประเทศต่อสังคมโลก และอาจนำมาซึ่งเหตุการณ์รุนแรงภายในอนาคตอันใกล้ได้ อีกทั้งเป็นการฉวยโอกาสใช้อำนาจพิเศษในช่วงปิดสมัยประชุมรัฐสภา ทำให้ระบบรัฐสภาไม่สามารถตรวจสอบการกระทำดังกล่าวได้ จึงขอให้นำกองกำลังทั้งหมดกลับเข้าที่ตั้งและให้หน้าที่การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามปกติ
  4. พรรคร่วมฝ่ายค้านขอคัดค้านและต่อต้านการใช้กำลังและความรุนแรงทุกรูปแบบ กับนักศึกษาและประชาชน ขณะเดียวกันก็ไม่สนับสนุนให้มีการชุมนุมที่ใช้ความรุนแรงเช่นกัน และจะขอใช้สิทธิในการประกันตัวนักศึกษาและประชาชนผู้ถูกจับกุมทุกคน
  5. พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ติดตามการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาและประชาชนมาโดยตลอด เห็นร่วมกันว่า การใช้สิทธิเสรีภาพดังกล่าว ยังอยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ จึงไม่มีเหตุผลใด ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมและออกข้อห้ามมิให้มีการชุมนุม
  6. ขอให้มีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญโดยเร็ว เพื่อจะได้นำปัญหาต่างๆ เข้าแก้ไข ผ่านระบบรัฐสภา

พรรคร่วมฝ่ายค้านจะเฝ้าติดตามการใช้อำนาจของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างใกล้ชิด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการกระทำของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้จะไม่เป็นน้ำผึ้งหยดเดียวที่จะทำให้นำไปสู่เหตุการณ์รุนแรงในอนาคต

จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
พรรคร่วมฝ่ายค้าน

พรรคเพื่อไทย
พรรคก้าวไกล
พรรคเสรีรวมไทย
พรรคประชาชาติ
พรรคพลังปวงชนไทย
พรรคเพื่อชาติ