วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก World Ranger Day รมว.ทส.ให้กำลังใจแด่ผู้รักษาป่าไทย

รมว.ทส. ส่งแถลงการณ์เชิดชูเกียรติคุณเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ เนื่องในวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day)

Advertisement

เนื่องด้วยวันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี ได้กำหนดให้เป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ตามมติของสมาชิกสหภาพสากลว่าด้วยการพิทักษ์ป่า ในคราวประชุมพิทักษ์ป่าโลก เมื่อปี พ.ศ.2549 ที่ประเทศสหราชอาณาจักร เพื่อเป็นวันรำลึกถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสนับสนุนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวหน้าในการอนุรักษ์พื้นที่คุ้มครอง และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของประเทศชาติตลอดมาเป็นอย่างดี

โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีแถลงการณ์ถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ โดยได้เชิดชูเกียรติคุณของเหล่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกท่าน ทั้งหน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้ ได้ทำหน้าที่อย่างเสียสละ และอุทิศตน เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นมรดกมอบแก่คนรุ่นหลัง โดยในแต่ละปีจะมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ต้องบาดเจ็บ และเสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งทางกระทรวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การดูแลเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บ หรือญาติของผู้เสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นอย่างดีตลอดมา เพื่อขวัญ และกำลังใจ แก่ตัวเจ้าหน้าที่เอง และครอบครัว รวมถึงสวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เพื่อที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ในอันที่จะปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศชาติด้วยความเชื่อมั่น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกท่าน จะปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ และยึดมั่นในอุดมการณ์ที่จะพิทักษ์และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์​ประทานพรให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกท่าน ขอให้ประสบกับความสุข ความเจริญ และปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัย และขอเป็นกำลังใจ ร่วมกับประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ ให้แก่เหล่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกท่าน ในการปฏิบัติหน้าที่ ปกปักษ์ คุ้มครองทรัพยากรทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้แก่ประเทศชาติสืบต่อไป

ด้านนายธัญญา เนติธรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กำหนดให้มีการจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) เป็นประจำทุกปี แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมรวมคนในจำนวนมากทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวจึงได้งดจัดงานดังกล่าวในส่วนกลาง สำหรับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่ารวมทั้งสิ้น 19,765 คน ซึ่งได้มีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกำลังในภารกิจปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศพร้อมความเชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถ และความภาคภูมิใจในการปฏิบัติภารกิจเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

ซึ่งได้เน้นย้ำในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ต้องมาก่อน โดยในปี พ.ศ.2563 มีเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าเสียชีวิตจำนวน 6 ราย บาดเจ็บสาหัส 8 ราย และบาดเจ็บ 6 ราย จากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภยันตรายรอบด้าน ซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มีกองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้การดูแลเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิต นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายภาคเอกชนในด้านการอนุรักษ์มาเป็นอย่างดีโดยตลอด

ในวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) 31 กรกฎาคมนี้ ขอให้ประชาชนชาวไทย ร่วมส่งกำลังใจมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกท่าน ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในการปกป้องรักษาคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งสัตว์ป่า ผืนป่า และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป