DE ยกระดับศูนย์ดิจิทัลชุมชนดันยอดสินค้าออนไลน์200 ล้านบาท

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการยกระดับศูนย์ดิจิทัลชุมชน เป็นศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการทำการค้าออนไลน์สำหรับชุมชน (Village E-Commerce Incubation Center) ส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำการค้าบนโลกออนไลน์ เป้าหมายกระตุ้นการซื้อมูลค่า 200 ล้านบาท

Advertisement
นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวการพัฒนาต้นแบบหมู่บ้าน/ชุมชนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Village E-Commerce) ภายใต้โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม : Village E-Commerce (ศึกษาและพัฒนา Village E-Commerce)  ตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ที่มุ่งหวังการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยการวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งระบบให้ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง การสร้างความพร้อมภาคประชาชน ให้เกิดการรับรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล จากปัญหาของผู้ประกอบการชุมชนที่มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ แต่ขาดโอกาสในการขายให้กับลูกค้านอกพื้นที่ชุมชน เทคโนโลยีจึงเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาดังกล่าว โดยทักษะและความสามารถของผู้ประกอบการชุมชน ที่ไม่เพียงพอ สามารถขอคำปรึกษาและสนับสนุนได้จากศูนยบ่มเพาะที่จัดตั้งขึ้น โดยมีวิทยากรดูแลผู้ประกอบการชุมชน ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ โดยโครงการมีเป้าหมายในการยกระดับศูนย์ดิจิทัลชุมชน ให้เป็นศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการทำการค้าออนไลน์สำหรับชุมชน พัฒนาวิทยากร E-Commerce ชุมชน จำนวน 600 ราย ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ประกอบการชุมชน เกษตรกร ในท้องถิ่น จำนวน 6,000 ราย ให้มีร้านค้าออนไลน์ 4,500 ร้านค้า อีกทั้งการผลักดันให้เกิดมูลค่าการซื้อสินค้าสูงถึง 200 ล้านบาท
ผู้ประกอบการชุมชน เตรียมตัวสำหรับกิจกรรมส่งเสริมร้านค้าออนไลน์ให้กับชุมชนของ
โดยโครงการฯ ผนึกร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (Thailandpostmart.com) เทพช็อป (lnwshop.com)
ไทยแลนด์มอล (Thailandmall.net) บริษัท พันธวณิช จำกัด (www.pantavanij.com) อ.ต.ก.(www.ortorkor.com) และ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (www.coopshopth.com) โดยสมัครเข้าร่วมโครงการ และติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่เว็บไซต์ ecommerce.onde.go.th เฟซบุ๊ก @VillageecommerceTH ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-889-2138 ต่อ 6312 หรือ มือถือ 085-377-6801