กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายกระดับธุรกิจไทยผ่านนวัตกรรมโลจิสติกส์  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจ Logistics Startup ในการขับเคลื่อนธุรกิจ SME ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการขนส่งและคลังจัดเก็บสินค้าให้ทันสมัย เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่ง พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด สนับสนุน SME สมัครเข้าร่วมโครงการรับสิทธิประโยชน์เพื่อก้าวทันธุรกิจในโลกออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2563

Advertisement

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ SME มากมายที่มีการจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งหลายธุรกิจ  ประสบปัญหากับการบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่งที่ต้องทำด้วยตนเอง ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจขาด    ประสิทธิภาพ โดยรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงเร่งผลักดัน Logistics Startup ให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขนส่งและจัดการคลังสินค้า มาช่วยยกระดับการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ให้เติบโตก้าวทันสู่เศรษฐกิจยุคใหม่

โดยทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.), สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (TVCA), สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (TTSA) และ เทคซอส มีเดีย และได้คัดเลือก Logistics Startup ที่ผ่านเกณฑ์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ 6 บริษัท ได้แก่ MyCloud Fulfillment, Ship Space, Shipyours, Meow Logis, Akita Fulfillment และ Siam Outlet ที่พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลตลอดโครงการ

ผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการยกระดับธุรกิจผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีโลจิสติกส์ที่ทันสมัย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ DBD Service x Logistics Startup โดยผู้สนใจสมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้  เป็นผู้ประกอบการ SME บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่มีสินค้าบนระบบออนไลน์ เช่น Facebook,  Instagram, Website และ e-Marketplace อื่น ๆ สินค้าที่จำหน่ายต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น หรือทำซ้ำ หรือเป็นของลอกเลียนแบบ  กรณีที่เป็นสินค้าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เวชสำอาง ต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยมีต้องมีเลขจดแจ้งเรียบร้อย

ทั้งนี้ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ  การแก้ไขปัญหาการขนส่งและการจัดการคลังสินค้า ด้วยนวัตกรรมการขนส่งและการบริหารคลังสินค้าที่ทันสมัยจาก Logistics Startup ได้รับสิทธิพิเศษ และส่วนลดค่าบริการจาก Logistics Startup ที่เข้าร่วมโครงการของ DBD Service x Logistics Startup เพื่อลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ  เพิ่มโอกาสและพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   ผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถขอรับการสนับสนุนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อช่วยธุรกิจ จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ภายใต้มาตรการ depa mini Transformation Voucher โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.depa.or.th/th/smedigitalcoupon