เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ไทย-อินเดีย จับมือใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 13:00 น. ณ ห้อง Board Room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า จัดงานเปิดตัวสมุดภาพความเชื่อมโยงร่องรอยความเจริญของพระพุทธศาสนาผ่านแผนที่วัฒนธรรมอาเซียน หรือ “India-Asean Archaeological Atlas from Satellite Data Connectivity of Regional Culture: Finite Routes & Infinite Values”ภายใต้ โครงการแผนที่วัฒนธรรมอาเซียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

Advertisement

สมุดภาพความเชื่อมโยงร่องรอยความเจริญของพระพุทธศาสนาผ่านแผนที่วัฒนธรรมอาเซียน หรือ“India-Asean Archaeological Atlas from Satellite Data Connectivity of Regional Culture: Finite Routes & Infinite Values” เป็นความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย (National Atlas & Thematic Mapping Organisation: NATMO) โดยเนื้อหาในหนังสือ เป็นการศึกษาและวิจัยร่องรอยความเจริญของพระพุทธศาสนา ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม และปฏิสัมพันธ์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งในเชิงประจักษ์และเชิงวัฒนธรรม ในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 และยังเป็นการเฉลิมฉลองวาระ 2,600 ปี พุทธชยันตี, วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญพระชมมายุ 60 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2558 และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า กล่าวว่า การจัดทำหนังสือดังกล่าว เป็นการบูรณาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศร่วมกัน ระหว่างรัฐบาลไทยและอินเดีย โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ข้อมูลด้านโบราณคดีในพระพุทธศานาของประเทศไทย และประเทศในกลุ่มอาเซียน ถ่ายทอดเป็นเรื่องเล่าทางวัฒนธรรม (Story Map) ในลักษณะแผนที่วัฒนธรรมภูมิภาค (Cultural Story Map) ที่จะแสดงให้เห็นถึงร่องรอยความเจริญของพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงความเชื่อมโยงต่อเนื่องทางวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ โดยหนังสือเล่มนี้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษและเผยแผ่ไปในหลายประเทศทั่วโลกอีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือฟรีได้ที่หมายเลข 02-1414548 ในเวลาราชการจนกว่าหนังสือจะหมด…