“ASEAN-India Expo and Forum”ผนึกไทย-อินเดียสร้างเศรฐกิจแข็งแกร่ง

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธีเปิด “ASEAN-India Expo and Forum” วาระทางเศรษฐกิจแห่งปี ซึ่งมีรัฐบาลไทยโดยกระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพ จับมือกับ หน่วยงานพันธมิตร และอีก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งประเทศอินเดีย จัดเวทีพบปะครั้งใหญ่ระหว่าง ผู้แทนระดับสูงภาครัฐและภาคเอกชนจากทั้งสองฝ่าย สร้างการเชื่อมโยงเพื่อผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตไป ด้วยกันอย่างยั่งยืน พร้อมจัดมหกรรมสินค้าแสดงศักยภาพอันเต็มเปี่ยมของแต่ละประเทศ เต็มพื้นที่ศูนย์การ ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Advertisement
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นประธาน ในพิธีเปิดและแสดงปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วยการกล่าวสุนทรพจน์

พิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าและสัมมนานานาชาติ ASEAN-India Expo and Forum: Strategic Economic Partnership & Connectivity จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในเช้าวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การ ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน ในพิธีเปิดและแสดงปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วยการกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในพิธีเปิดโดย Mrs. Nirmala Sitharaman รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของอินเดีย และมีนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชนให้การต้อนรับ

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชนให้การต้อนรับ

ภายในวันเดียวกัน เวทีเสวนาเข้มข้นด้วยหัวข้อ “Untapped Trade Potential” โดย Mr Rolf Dieter Daniel, ประธานสภาธุรกิจ EU-ASEAN; “ASEAN’s 50th Anniversary and Beyond” โดย Mr Le Luong Minh เลขาธิการอาเซียน; “Trade and Investment Opportunities in AEC” โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางอภิรดี ตันตราภรณ์; “Linkage between ‘Make in India’ and AEC” โดย Mrs Nirmala Sitharaman, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดีย; “ASEAN-India as One Destination” โดยนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา; “India’s Economic Policies and Strategies towards ASEAN” โดย Mr.Amitabh Kant, CEO of the National Institution for Transforming India, และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “The Direction of Digital Technology” โดย Mr Sandeep Chhabra, Wipro’s regional delivery head for ASEAN & Japan

นอกจากนี้ เวที Forum ยังได้รับเกียรติจากอีกหลายผู้บริหารภาคเอกชนมาร่วมเป็นวิทยากร อาทิ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-อินเดีย และประธาน บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์, Mr Mark Kaufman จาก Ford ASEAN, Dr. Arjit Ranade จาก Aditya Birla Group, Mr Robin Kwok จาก Airbnb, Ms. Shanti Shamdasani จาก DHL E-Commerce Asia-Pacific เป็นต้น

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี กล่าวในปาฐกถาพิเศษว่า “การนำศักยภาพของอาเซียนและอินเดียออกมา ใช้เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน จ าเป็นต้องเร่งพัฒนาและเสริมสร้างปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญร่วมกัน 5 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาภาครัฐดิจิทัล เพื่ออ านวยสะดวกและสนองต่อความต้องการและลดต้นทุนค่าเสียโอกาสของภาค ธุรกิจ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยการเร่งลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาและส่งเสริมระบบนิเวศด้าน นวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาภาคเกษตร พัฒนา MSMEs และพัฒนา-ยกระดับคุณภาพก าลังคน เพื่อรองรับกับ โอกาสและความท้าทายในโลกยุคใหม่ ซึ่งเป็นยุคอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งทุกอย่าง (Internet of things) ในท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวช้าและมีความผันผวนไม่แน่นอน”

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า “อาเซียนและอินเดียถือเป็นส่วนหนึ่งในกลไกทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของโลก หากสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดประสานแล้ว นับว่าจะท าให้เกิดอ านาจในการต่อรองและ เป็นตลาดใหญ่ที่มีพลังก่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ สำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมได้”

นอกจากผู้นำในระดับประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนของอาเซียนและอินเดียจะได้ระดมสมอง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนโยบายด้านเศรษฐกิจกันและกันในส่วนของ Forum แล้ว ภายในงาน ยังประกอบด้วยกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือในระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และระหว่างนักธุรกิจทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น One-on-One Meeting, Business Matching และกิจกรรม Young Entrepreneurs Networking นับได้ว่า ASEAN-India Expo and Forum คือเวทีส าคัญแห่งปี ที่จะเชื่อมโยงอาเซียนและ อินเดีย เพื่อการเจริญเติบโตไปข้างหน้าด้วยกันอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

ทั้งนี้ เวทีบรรยายและเสวนาในส่วนของ Forum เปิดให้ร่วมกิจกรรมเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ที่ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในขณะที่ส่วนของมหกรรมสินค้าหรือ Expo ภายใต้แนวคิด “Creative and Digital” พร้อมด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการฉายภาพยนตร์ดัง จะเปิดให้ชมทุกวันจนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ที่บริเวณเพลนนารี่ ฮอลล์, พื้นที่ชั้น 2 ของฮอลล์ C และ บริเวณเอเทรี่ยม

ASEAN-India Expo and Forum จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีความสัมพันธ์อย่าง เป็นทางการระหว่างอาเซียน-อินเดีย และครบรอบ 70 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อินเดีย งานนี้เปิดให้นักธุรกิจและผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าชมฟรี โดยสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานออนไลน์ หรืออ่าน รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ASEAN-INDIAexpo.com