ก.พลังงานดันโปรเจค “Smart Cities-Clean Energy”

กระทรวงพลังงานร่วมกับมูลนิธิอาคารเขียวไทย เผยรายละเอียด 7 โครงการที่เข้ารอบการคัดเลือกในโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะในรูปแบบนิทรรศการและโมเดล ในงาน Smart Cities – Clean Energy @ 6th TGBI Expo 2017

Advertisement

      ดร. ทวารัฐ สูตะบุตร   ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  เปิดเผยว่า หลังจากที่  กระทรวงพลังงาน โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานร่วมกับมูลนิธิอาคารเขียวไทย เดินหน้าพัฒนาโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy) โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย องค์กรเอกชน ร่วมโครงการออกแบบและพัฒนาเมือง ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนารูปแบบและโครงสร้างของเมืองการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน  ได้คัดเลือก 7 โครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ แล้ว คือ โครงการ  นิด้า : มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ  รู้รักษ์พลังงาน  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ,   มช. (เมือง) มหาวิทยาลัยอัจฉริยะพลังงานสะอาด ,  เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ ,  ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต : ต้นแบบเมืองมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ,  วิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน ,  ขอนแก่น Smart City (ระยะที่ ๑) : ขนส่งสาธารณะเปลี่ยนเมือง ,  และโครงการเมืองใหม่อัจฉริยะบ้านฉาง  และได้รับการสนับสนุนรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท เพื่อจัดทำโมเดลธุรกิจสำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ครอบคลุมการจัดทำแบบ ประเมินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ วิเคราะห์ความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและการลงทุน

ทั้งนี้ ทั้ง  7 โครงการ พร้อมแล้วที่จะนำเสนอรายละเอียดของแต่ละโครงการในรูปแบบการแสดงนิทรรศการในงาน  Smart Cities – Clean Energy @ 6th TGBI Expo 2017 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคมนี้ โดยรายละเอียดที่ 7 โครงการที่จะนำมาแสดงจะครอบคลุมเกี่ยวกับ  ผังการใช้พื้นที่ แผนผังโครงการ การจัดวางอาคาร และแผนผังต่างๆ  ได้แก่  อาคารภูมิสถาปัตย์ ระบบสาธารณูปโภค ระบบผลิต ส่ง และจ่ายพลังงาน ระบบเครื่องกล และไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบนำน้ำกลับมาใช้ ระบบ ระบายน้ำ ระบบกักเก็บน้ำฝน ระบบอัจฉริยะ เป็นต้น พร้อมทั้งจัดทำรายงานเปรียบเทียบเพื่อแสดง การคำนวณตัวเลขของการประหยัดพลังงาน การประหยัดน้ำการลดปริมาณคาร์บอน การประหยัดค่าก่อสร้าง เป็นต้น  

โดยจะประเมินค่าก่อสร้างเบื้องต้น , วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตลอดอายุโครงการ , รายงานการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์  เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นโมเดลธุรกิจ  และนำไปสู่การจัดหาผู้ร่วมทุนและการพัฒนา“เมืองอัจฉริยะ” หรือ “Smart City” ให้เป็นรูปธรรมต่อไปได้

“ การพัฒนาเมืองของชุมชนสู่เมืองอัจฉริยะ โดยเชื่อมโยงกับการใช้พลังงานในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็น   Clean Energy และ Green City  ให้สามารถเป็นต้นแบบลดการใช้พลังงาน และลดคาร์บอนไดออกไซด์ตามเจตนารมณ์ของรัฐ และยังเป็นการสร้างมิติใหม่ของการพัฒนาเมือง ” ดร. ทวารัฐ สูตะบุตร   กล่าว