กองทัพจัดโปรโมชั่นชวนสมัครกำลังพลสำรอง พร้อมรับสิทธิพิเศษ

ดีจริงมั้ย !!! ชวนสมัครกำลังพลสำรอง รับสิทธิพิเศษ

Advertisement

ที่ประชุมคณะกรรมการกำลังพลสำรอง(คกส.) ซึ่งมี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการ และมอบให้คณะอนุกรรมการกำลังพลสำรองด้านสิทธิประโยชน์และการสวัสดิการไปศึกษาและพิจารณาความเหมาะสมในแต่ละประเด็น ในกรณีการเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหารตั้งแต่2 เดือนขึ้นไป. โดยเห็นควรให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการสามารถงดส่งเงินประกันสังคมในห้วงเวลาที่กำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร

ขณะที่นายจ้างหรือผู้ประกอบการ ได้ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหารแล้ว โดยจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง ตามจำนวนวันที่เข้ารับราชการทหาร เท่ากับค่าจ้างในการทำงาน ซึ่งนายจ้างและผู้ประกอบการสามารถนำค่าจ้างในจำนวนนั้นมาลดหย่อนภาษีได้

นอกจากนี้ หลังจากรับราชการแล้ว กระทรวงกลาโหมจะจัดทำหนังสือขอบคุณ ประกาศนียบัตรให้กับนายจ้างและผู้ประกอบการที่อนุญาตให้กำลังพลสำรองมารับราชการทหาร และให้นายจ้างและผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือได้รับสิทธิ์ในการขอใช้สถานที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของกองทัพ เช่นสถานที่จัดกิจกรรม อบรม และจัดสัมมนา


รวมทั้งให้สิทธิแก่นายจ้างหรือผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือได้มีโอกาสเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆของกองทัพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและความมั่นคงของประเทศ
ขณะเดียวกันสิทธิประโยชน์ที่กำลังพลสำรองจะได้รับมีทั้งหมด 12ข้อ คือ
1.การมีบัตรประจำตัวกำลังพลสำรองที่ทันสมัยและมีมาตรฐานเพื่อใช้แสดงตนในโอกาสต่างๆ
2. ได้สิทธิในการได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ กรณีสมัครสอบเข้ารับราชการทหาร
3. มีแนวทางการเลื่อนยศและขั้นเงินเดือนของกำลังพลสำรองอย่างเหมาะสมชัดเจน
4. ให้พิจารณาปลด ว่าที่ยศให้แก่กำลังพลสำรองที่เข้ารับราชการทหารและมีรายชื่อบรรจุกำลังของหน่วยกำลังพลสำรอง ครบตามระยะเวลาที่กำหนดได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นมากกว่า “ว่าที่พันตรี” กรณีได้รับการบรรจุรายชื่อลงในบัญชีบรรจุกำลังของหน่วยกำลังพลสำรองในตำแหน่งอัตราสูงกว่า “ว่าที่พันตรี”
5. ขอพระราชทานเพลิงศพและกองทหารเกียรติยศ
6. ได้สิทธิในการรักษาพยาบาลครอบคลุมถึงครอบครัวของกำลังพลสำรอง
7. สิทธิประโยชน์ด้านทุนการศึกษาครอบคลุมถึงครอบครัวของกำลังพลสำรอง
8. พิจารณาให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเห็นควร
9. เพิ่มสิทธิประโยชน์ในด้านการช่วยเหลือให้กำลังพลสำรองที่ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการเข้ารับราชการทหารเพื่อจูงใจในการสมัครเข้าเป็นกำลังพลสำรองของกองทัพ
10. ผลักดันให้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับกำลังพลสำรองให้ครอบคลุมตั้งแต่วันแรกที่มีชื่อ บรรจุในอัตราของหน่วยไปจนครบวาระตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายเนื่องจากสิทธิประโยชน์ของกำลังพลสำรองตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันระบุ
11. ให้ได้รับสิทธิประโยชน์เฉพาะห้วงเวลาของการรับการฝึกและช่วงเวลาที่หน่วยเรียกเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น
12. สิทธิประโยชน์ในเรื่องค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะควรปรับสูงขึ้นจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ