“Decoding ..Game Changer รหัสลับ..เกมส์ธุรกิจเปลี่ยนโลก”กระตุ้น SMEs สู่ ผู้ประกอบการสายพันธุ์ 4.0  

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จัดงานสัมมนา Decoding ..Game Changer รหัสลับ..เกมส์ธุรกิจเปลี่ยนโลก ภายในงาน Thailand Industry Expo 2019 เพื่อสร้างความตระหนัก ปรับเปลี่ยนมุมมอง วิสัยทัศน์ และแนวคิดธุรกิจให้แปลกใหม่ไปจากรูปแบบเดิมให้ทันยุค 4.0 และขยายช่องทางสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs รายอื่นๆ

Advertisement

เมื่อเวลา 10.00 น. ณ.ห้องจูปิเตอร์ 13 อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ ดร.พลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการจัดการธุรกิจ ร่วมกันเปิดงาน หัวข้อ “Decoding ..Game Changer รหัสลับ..เกมส์ธุรกิจเปลี่ยนโลก”  ซึ่งจัดเต็มด้วยวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ กับประสบการณ์การ Disrupt ทั้งกระบวนการคิด-สร้าง-ปฏิบัติการจริง อันนำไปสู่ New Biz Ecosystem อาทิ คุณธนพงศ์ วงศ์ชินศรี(คุณต้น) เจ้าของร้าน Penguin Eat Shabu พูดในห้อข้อ “From Data Insight to Consumer’s Buying Decision” และ Mr.Steve Cheah จาก Entrepreneurial Enable & Advisor Global Entrepreneurship Network พูดในหัวข้อ “Nurturing Talents & Exporting Creativity” และ คุณพัสชนันท์ คงวณิชกิจเจริญ ประธานกรรมการ บริษัท นครชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง พูดในหัวข้อ “Future Store …Changing the Game of Retail” เพื่อผลักดันสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ กล้าเปลี่ยนมุมมอง กล้าค้นหาและขยายช่องทางในการดำเนินธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม

นายภาสกรฯ กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นว่าการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและอยู่รอดในสภาวะการแข่งขันที่สูงนั้น ต้องลงมือปฏิบัติจริง มองและยอมรับในปัญหานั้นจริงๆ และพร้อมที่แก้ปัญหาจนสำเร็จจริง ดังนั้นจึงได้จัดงานสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น ทั้งนี้กิจกรรมในครั้งนี้เป้นส่วนหนึ่งของ โครงการพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs เพื่อเข้าสู่ High Value SME ปี 2562 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงาน มี SMEs ที่มีศักยภาพ เข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะอย่างเข้มข้นทั้งสิ้น 10 กิจการ ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือนกันยายน 2562 ทั้งนี้ SMEs ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในปีถัดไป สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร. 02-202-4532

“ในยุค 4.0 ที่เทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบการสื่อสารที่ทันสมัยและรวดเร็วทันใจกอปรกับความผันผวนของตลาดและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในฐานะของเจ้าของธุรกิจ และผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ จึงควรเร่งปรับปรุงตนเอง ทั้งในความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบของสินค้าและบริการ ช่องทางการจัดจำหน่าย วิธีกระตุ้นยอดขาย วิธีกระจายสินค้า ตลอดจนวิธีการสื่อสารอย่างไรให้จูงใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในยุค 4.0 โดยมุ่งสร้างฐานลูกค้าใหม่และขณะเดียวกันก็สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ SMEs จึงควรมีความรู้ในเชิงกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และแนวคิดทางธุรกิจที่แปลกใหม่ ทันสมัย สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้รวดเร็วทันใจ ทั้งรูปแบบและวิธีการปฎิบัติที่แตกต่างไปจากเดิม จนสามารถพัฒนาและบ่มเพาะธุรกิจที่เหมาะสมในการยกระดับให้ไปสู่การเป็นกลุ่มผู้ประกอบการในคอนเซ็ป High Value SMEs ในที่สุด” นายภาสกรฯ กล่าวทิ้งท้าย