34 สินค้าติดดาวโชว์ตัว อุตฯนครปฐมแม่งาน จับมือ17 จังหวัดหนุนเอสเอ็มอี

อุตฯ นครปฐมจับมือ 17 จังหวัดติดปีกผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรม เฟ้นหาผลิตภัณฑ์ระดับท็อป 34 ผลงาน พร้อมสร้างโอกาสทางการตลาด สานฝันติดปีกผู้ประกอบการส่งเสริมทักษะผ่าน 3 หลักสูตรเข้มข้น ตั้งเป้ายกระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชมให้ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

Advertisement

นายสมคิด ตัณฑศรีสุข อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ปัจจุบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs รวมไปถึงวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความสามารถด้านการผลิตให้ได้มาตรฐาน อีกทั้งอาจจะยังไม่เข้าใจถึงความต้องการของตลาด ทำให้การแข่งขันอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก ความต้องการของเราเนื่องจากประเทศไทยเป็นสมาชิกกลุ่มสมาคมอาเซียน การค้าการค้าขายย่อมมีบทบาทมากขึ้นและได้มีการนำเทคโนโลยีมาทำการค้าการขายมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้ทางอุตสาหกรรมภาคกลางและออกตะวันออก รวมทั้งหมด 17 จังหวัด ได้แก่1. จังหวัดชัยนาท2. จังหวัดนครศรีอยุธยา 3. จังหวัดลพบุรี จังหวัด4.สระบุรี 5. จังหวัดสิงห์บุรี 6. จังหวัดอ่างทอง7. จังหวัดนนทบุรี8.จังหวัดปทุมธานี9.จังหวัดนครปฐม 10. จังหวัดสมุทรปราการ 11. จังหวัดกาญจนบุรี12. จังหวัดราชบุรี 13.จังหวัดสุพรรณบุรี 14.จังหวัดเพรชบุรี 15.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์16.จังหวัดสมุทรสงคราม และ จังหวัดสมุทรสาครร่วมกันจัดโครงการโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน ค่าใช้จ่ายในการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลก ซึ่งจังหวัดนครปฐมได้เป็นเจ้าภาพได้ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนในการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสู่ตลาดโลกภาคกลาง ประจำปีงบประมศาณปี 2562 เพื่อสนองความต้องการในการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

นายสมคิด ตัณฑศรีสุข อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

โดยได้เป้าหมายของโครงการคือการมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม 34 ผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่ 17 จังหวัดดังกล่าว ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องเป็นสินค้าที่ได้คุณภาพและมีมาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ต้องได้มาตรฐาน โดยผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมโครงการจะต้องแนวคิดนำนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ

นอกจากนี้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง 17 จังหวัดยังได้พยายามเพิ่มโอกาสทางการตลาดผ่านการจัดงานแสดงสินค้าให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมายหลัก ๆ ได้แก่ ผู้ประกอบการอาหาร และอุตสาหกรรมแปรรูปและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ 17 จังหวัดที่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยวิธีการเข้าโครงการนั้นโดยเริ่มแรกผู้ประกอบการต้องมีความสนใจในโครงการดำเนินตามวิถีทางโครงการนี้

สำหรับขั้นตอนในการดำเนินโครงการนั้นโดยเริ่มแรกทางกลุ่มจังหวัดภาคกลางจะมีการจัดจ้างที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญเพื่อมาช่วยผู้ประกอบการในการพัฒนาด้วยนวัตกรรม โดยเบื้องต้นจะมีอยู่ 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการผลิตสินค้าได้คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรที่ 2 คือการจัดทำแผนธุรกิจและการทำการตลาดแบบ E-commerceโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอีกหลักสูตรสุดท้ายพัฒนาผลิตภัณ์บรรจุภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรมหรือความคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงสร้างสรรค์

ส่วนขั้นตอนถัดมาคือการคัดเลือกผู้ประกอบการที่ได้สมัครเข้า เพื่อจะได้แนะนำในเชิงลึกด้านต่าง ๆ ทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ถูกสุขลักษณะ เช่น มาตรฐาน GMP HACPP รวมทั้งเตรียมยื่นขอมาตรฐานให้กับผู้ร่วมโครงการก่อนที่จะนำ 34 ผลิตภัณฑ์ มาจัดแสดงสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าเพื่อให้คู่ค้าที่สนใจได้ชมเพื่อให้เกิดการซื้อขายและขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการต่อไป

จึงขอเชิญร่วมชมงานแสดงสินค้านวัตกรรมในโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน ค่าใช้จ่ายในการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลก ในพื้นที่ภาคกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ณ. ห้าง เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ในวันที่ 25 -29 กรกฎาคม 2562  ลานชั้น G และ ชั้นที่ 1