โรงเรียนประชารัฐวัดทด จับมือ CONNEXT ED ยกระดับการเรียนรู้ ผุดโครงการ “STEM ROBOTICS”

ความสำเร็จทางการศึกษานอกจากการเรียนทฤษฏีในห้องเรียนแล้ว การฝึกฝนให้เยาวชนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง นำไปสู่การต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรม เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นที่จะต้องปลูกฝัง สนับสนุนให้เยาวชนมีความพร้อมด้านทักษะการทำงานสอดรับกับความต้องการตลาดในศตวรรษที่ 21 ที่จะนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

Advertisement

โรงเรียนวัดทด จังหวัดฉะเชิงเทรา หนึ่งในโรงเรียนประชารัฐ ตามนโยบายขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐ  ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ  CONNEXT ED ที่ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ให้การสนับสนุนเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาโรงเรียน โดยส่งตัวแทนผู้นำรุ่นใหม่ของซีพี ออลล์ เข้าไปศึกษาปัญหาความต้องการของโรงเรียน และจัดทำแผนพัฒนาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ล่าสุดได้จัดโครงการ “STEM ROBOTICS” เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดและฝึกวางแผนออกแบบหุ่นยนต์สร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยตนเอง สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดสู่เวทีการแข่งขันในอนาคต

นายนิพนธ์ น้อยจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทด กล่าวถึงการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการโรงเรียนประชารัฐว่า ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียน รูปแบบการสอนของครู ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น ยกตัวอย่างโครงการ “STEM ROBOTICS” ที่จัดขึ้นครั้งนี้เป็นการลงมือสร้างหุ่นยนต์ม้าวิ่งเร็ว เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกออกแบบ ประกอบหุ่นยนต์ และหุ่นยนต์เดินตามเส้นตรง ฝึกวางระบบ ลงโปรแกรม เป็นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของเด็กๆ ที่อยากจะเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในปีนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ซีพี ออลล์ ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้นอกกรอบเข้าถึงการแข่งขันเวทีต่างๆ ในอนาคต

ด้านนายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น กล่าวว่าโครงการผู้นำเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน CONNEXT ED เป็นโครงการภายใต้นโยบายสานพลังประชารัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชนของ ซีพี ออลล์ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 22 ปี ตั้งแต่ปี 2538

“การร่วมมือผนึกกำลังสนับสนุนโรงเรียนประชารัฐ โดยการส่งเสริมให้พนักงานซีพี ออลล์ ในนามตัวแทนผู้นำรุ่นใหม่ขององค์กรนำความรู้ ความสามารถที่มีไปต่อยอดสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร   นำความรู้ไปสร้างการเปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นภายในชุมชนและสังคม นำพาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน” นายธานินทร์ กล่าว

ด้านตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดทด น้องเฟรซ-ชญานิษฐ์ สิ่วไธสง ชั้น ป. 5 กล่าวด้วยความตื่นเต้นที่ได้เข้าร่วมโครงการ “STEM ROBOTICS” ว่า ทำให้ได้รู้จักวิธีการสร้างหุ่นยนต์  มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ และพี่ๆ ในโรงเรียนมากขึ้น เมื่อก่อนไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำกิจกรรมแบบนี้ ซึ่งสนุกมากๆ อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆ

“ชอบเรียนแบบมีกิจกรรมเสริมไปด้วย วันนี้ได้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ตัวแรกกับเพื่อนๆ ในอนาคตหากมีโอกาสก็อยากสร้าง “หุ่นยนต์เตือนภัย” เพราะเวลาอยู่บ้านกลัวว่าจะเกิดอันตรายขึ้นกับครอบครัว อยากให้หุ่นยนต์ช่วยเตือนภัยและดูแลคนในครอบครัวค่ะ” น้องเฟรซบอก

โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำถือเป็นมิติใหม่ของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ 12 ราย เพื่อขับเคลื่อนยกระดับมาตรฐานการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำให้สัมฤทธิผล มีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่จะรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต