สดร. เปิดมิติใหม่มุ่งใช้ดาราศาสตร์เพื่อการพัฒนาพุ่งพาตนเอง

สดร. เปิดมิติใหม่มุ่งใช้ดาราศาสตร์เป็นโจทย์ยาก พัฒนาเทคโลยี พัฒนาคน เพื่อการพึ่งพาตนเอง

Advertisement

19 กรกฎาคม 2560 – กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สดร.) จัดงาน NARIT : The Next Step ก้าวต่อไปของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเวทีผู้บริหารพบสื่อมวลชน เผยกลยุทธ์ก้าวใหม่มุ่งใช้ดาราศาสตร์เป็นโจทย์พัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาคน หวังพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า “การศึกษาวิจัยทางดาราศาสตร์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ต้องอาศัยเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ทันสมัย ได้ข้อมูลที่แม่นยำ และรวดเร็ว จำเป็นต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงในหลายๆ ด้าน เพื่อรองรับการศึกษาวิจัยด้านดาราศาสตร์ ซึ่งจะสามารถต่อยอดไปสู่การผลิตในอุตสาหกรรมขั้นสูงของประเทศต่อไปในอนาคต อาทิ เทคโนโลยีทางเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมขั้นสูง เทคโนโลยีการขึ้นรูปที่ละเอียดแม่นยำ เทคโนโลยีด้านโรโบติกส์ เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีการรับ-ส่งข้อมูล การประมวลผลข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ ฯลฯ สดร. มีเป้าหมายจะพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเหล่านี้ร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในและต่างประเทศ ก่อให้เกิดการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงในสาขาที่เกี่ยวข้อง สู่ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเหล่านี้ต่อไปในอนาคต”

ดร.ศรัณย์ กล่าวเพิ่มเติมว่าว่า ดาราศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ 8 ปีที่ผ่านมา เรามุ่งใช้ดาราศาสตร์ในการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางดาราศาสตร์ในสังคมไทย และประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งในระยะต่อไปเรามุ่งเป้าที่จะใช้ดาราศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยี และพัฒนาคน จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีทันสมัยที่ใช้ในปัจจุบัน พัฒนามาจากวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น ดาราศาสตร์ อวกาศ การแพทย์ กีฬา เป็นต้น

การค้นพบองค์ความรู้ใหม่ทางดาราศาสตร์และอวกาศ จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง มารองรับ เมื่อนักดาราศาสตร์ตั้งเป้าหมายในการศึกษาวิจัย ทีมวิศวกรและนักเทคโนโลยีจะร่วมกันพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้สามารถแก้โจทย์ยากๆ เหล่านั้น เป้าหมายในก้าวต่อไปของ สดร. เราจึงจะใช้ดาราศาสตร์เป็นโจทย์ยากเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนากำลังคน นับแต่นี้จะเป็นมิติใหม่ของ สดร. ที่จะก้าวสู่เวทีเทคโนโลยีขั้นสูงที่ชัดเจนขึ้น ดร.ศรัณย์กล่าว ปิดท้าย