ก่อสร้าง-อสังหาฯ แรง!! ยอดจดทะเบียนธุรกิจเติบโต ทุนกว่า 4 หมื่นล้านบาท

บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5 อันดับจดทะเบียนธุรกิจใหม่ ก่อสร้าง-อสังหาฯ แรง! ตามด้วย ค้าปลีก-เครื่องประดับ-ภัตตาคาร ส่วนขนส่งก็ยังเจ๋ง ก.พาณิชย์แจงยอด ห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศเดือนมิถุนายนโต 12 % ทุนจดทะเบียนกว่า 4 หมื่นล้านบาท

Advertisement

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการประจำเดือนมิถุนายน 2560 และครึ่งปีแรก 2560 (ม.ค.-มิ.ย.) โดย จำนวนการจดทะเบียน มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศเดือนมิถุนายน 2560 จำนวน 6,525 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 693 ราย คิดเป็น 12% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งมีจำนวน 5,832 ราย และเพิ่มขึ้นจำนวน 609 ราย คิดเป็น 10% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งมีจำนวน 5,916 ราย สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกมีจำนวน 1,548 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 474 ราย คิดเป็น 44% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งมีจำนวน 1,074 ราย และเพิ่มขึ้นจำนวน 156 ราย คิดเป็น 11%  เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559ซึ่งมีจำนวน 1,392 ราย

มูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ ในเดือนมิถุนายน 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 40,916 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 9,505 ล้านบาท  คิดเป็น 30% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งมีจำนวน 31,411 ล้านบาท และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจำนวน 23,114 ล้านบาท คิดเป็น 130% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งมีจำนวน 17,802 ล้านบาท

ประเภทธุรกิจที่มีการประกอบธุรกิจใหม่สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 610 ราย รองลงมาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 354 ราย ธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องประดับ จำนวน 198 ราย ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 168 ราย และธุรกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า จำนวน 142 ราย ตามลำดับ

ห้างหุ้นส่วนบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งทั้งสิ้น (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 60) จำนวน 1,396,254 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 21.00 ล้านล้านบาท โดยมีห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 665,618 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 16.22 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น บริษัทจำกัด 484,649 ราย บริษัทมหาชนจำกัด 1,174 ราย และห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 179,795 ราย ครึ่งปีแรก 2560 (ม.ค.- มิ.ย.) มีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท จำนวน 35,942 ราย  เพิ่มขึ้นจากครึ่งปีหลังที่ผ่านมา (ก.ค.-ธ.ค.59) จำนวน 3,446 ราย คิดเป็น 11% และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ม.ค.-มิ.ย.59)  เพิ่มขึ้น จำนวน 4,150 ราย คิดเป็น 13%   สำหรับ     การจดทะเบียนเลิกในครึ่งปีแรก 2560 (ม.ค.- มิ.ย.) มีจำนวน 6,481 ราย ลดลง จำนวน 7,623 ราย คิดเป็น 54% เมื่อเทียบกับครึ่งปีหลังที่ผ่านมา (ก.ค.-ธ.ค.59)

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงครึ่งปีแรก 2560 (ม.ค.- มิ.ย.) มีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทจำนวน 35,942 ราย มีมูลค่าจดทะเบียนทั้งสิ้น 164,281 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าจำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 4,150 ราย คิดเป็น 13% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อน (ม.ค.-มิ.ย.59)  ซึ่งมีจำนวน 31,792 ราย เนื่องจากผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากการบริโภคภาคเอกชนที่มีทิศทางฟื้นตัวขึ้นตามลำดับ ประกอบกับมีเม็ดเงินจากภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานราก     ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับครัวเรือนตลอดจนภาคการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวได้ดีขึ้น นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ(BOI) ได้เปิดเผยว่า นักลงทุนต่างชาติยังคงมีความเชื่อมั่นที่จะลงทุนในประเทศไทย    โดยมีปัจจัยที่สำคัญ 3 ลำดับแรกคือการมีซัพพลายเออร์ที่เพียงพอ การมีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการลงทุน และมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จูงใจให้เกิดการลงทุนต่อในประเทศไทย