EEC ไม่ทันไร SEC มาอีกแล้ว! ครม.ไฟเขียวระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี

EEC ภาคตะวันออกแล้วก็ต้อง SEC ต่อเลยดีมะ? คณะรัฐมนตรีเคาะโครงการ แสนล้านบาท พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (Southern Economic Corridor)

Advertisement

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบ เรื่อง การศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชุมพร–ระนอง และพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี–นครศรีธรรมราช (การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน) (Southern Economic Corridor : SEC)

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้สนอการศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชุมพร–ระนอง และพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี – นครศรีธรรมราช (การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน) (Southern Economic Corridor : SEC) ใน 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ 1.การพัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก 2.การพัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน 3.การพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง และ 4.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู่ รวมทั้งสิ้น 116 โครงการ กรอบวงเงินปี 2562–2565 รวม 106,790.13 ล้านบาท โดยมีโครงการจำเป็นเร่งด่วน (Quick–win) 5 โครงการ วงเงิน 448.6973 ล้านบาท

ทั้งนี้ การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (ประกอบด้วยจังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช) อย่างยั่งยืน (Southern Economic Corridor : SEC) มีวัตถุประสงค์จะพัฒนาให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และเป็นต้นแบบการพัฒนาศูนย์กลางความเจริญในแต่ละภูมิภาคของประเทศ