ทำงานตะวันออกกลางรายได้ 26,000/ด. กรมการจัดหางานรับสมัครฟรี!

ภาพประกอบข่าว เครดิต hindi.news24online.com

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รับสมัครคนหางานทำงานในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตกระป๋องเครื่องดื่ม จำนวน 4 ตำแหน่ง 15 อัตรา ค่าจ้างกว่า 22,000 -26,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2562

Advertisement

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กับนายจ้างบริษัท Crown Emirates Company Ltd. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตกระป๋องเครื่องดื่ม จำนวน 4 ตำแหน่ง 15 อัตรา ได้แก่ 1. ช่างไฟฟ้า (Electrician) จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 3,000 ดีแรมห์ (AED) หรือประมาณ 26,105 บาท 2. ผู้ช่วยช่างบำรุงรักษาเครื่องจักรกล  (Maintenance Machanic Assistants) จำนวน 8 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 ดีแรมห์ (AED) หรือประมาณ 21,754 บาท 3. ช่างเครื่องกล (Machinist) จำนวน 4 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 ดีแรมห์ (AED) หรือประมาณ 21,754 บาท 4. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (Quality Control)จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 ดีแรมห์ (AED) หรือประมาณ 21,754 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2562)  คุณสมบัติเป็นเพศชาย สัญชาติไทย อายุระหว่าง  20 – 35 ปี จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับการศึกษาที่สูงกว่าหากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี นายจ้างจัดอาหารให้วันละ 3 มื้อ นายจ้างจัดหาที่พักให้ตามความเหมาะสม ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 6 วัน หรือ 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และนายจ้างจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวไปและเที่ยวกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบสัญญา  หลักฐานการรับสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ยื่นสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน

การรับสมัครในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ โดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ค่ารูปถ่าย ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพและค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 4,000 บาท โดยนายจ้างจะเดินทางมาสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ดังนั้น จึงอย่าหลงเชื่อผู้ไม่หวังดีแอบอ้างว่าสามารถช่วยให้ไปทำงานได้ เพราะอาจถูกหลอกเสียเงินฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 02-245 1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน