เจ็บคอไม่พูดเยอะ…ประเมิน “การบินไทย”องค์กรดีเลิศด้านธรรมาภิบาล5ดาว

สตั๊นไป 5 วิ! …ประเมินการบินไทยธรรมาภิบาลระดับ 5 ดาว พร้อมรณรงค์สร้างความเชื่อมั่นให้พนักงานการบินไทยเห็นถึงความมุ่งมั่นในการให้ความสำคัญด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมบริษัทฯ สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ตามหลักธรรมาภิบาลในองค์กร

Advertisement

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาล ประจำปี 2561 เพื่อรณรงค์ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลองค์กรทั้งระบบ รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้พนักงานการบินไทยเห็นถึงความมุ่งมั่นในการให้ความสำคัญด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมบริษัทฯ อีกทั้งยังสร้างจิตสำนึก ค่านิยม และกระตุ้นเตือนให้พนักงานมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในองค์กร

 

โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการบริษัท การบินไทยฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยพล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมเป็นผู้นำคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงาน ประกาศเจตนารมณ์ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม สำนักงานใหญ่ การบินไทย

ซึ่งจากการประกาศผลการประเมินด้านการรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2561 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทยฯ ได้รับคะแนนประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ หรือได้เครื่องหมายสูงสุดคือ 5 ดาว จากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ