เข้าพรรษา-อาสาฬหบูชา บรรยากาศดีๆ ในกิจกรรมรณรงค์ “ทำบุญไม่ทารุณสัตว์”

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) จัดกิจกรรมรณรงค์ทำบุญไม่ทารุณสัตว์” เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

Advertisement

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA) โดย ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล นิติกรสมาคมฯ พร้อมด้วยคุณมังกร-ปภาวิน หงษ์ขจร ทูตสันถวไมตรี TSPCA  นักแสดงจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 และคุณแนน กฤตพร หาญโยธิน นักแสดงจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 8  ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ “ทำบุญไม่ทารุณสัตว์” เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ร่วมกับโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ ในการเดินร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาเพื่อนำไปถวาย ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ

การจัดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการทำบุญ 10 วิธีทำบุญตามหลักพุทธศาสนา ในโครงการเผยแพร่ภาพยนตร์สั้น “ปล่อยนก บุญ หรือบาป?” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ กระตุ้นเตือนให้ประชาชนทั่วไปได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการทำบุญ พร้อมทั้งปลุกจิตสำนึกให้คนทั่วไปมีความเมตตาต่อสัตว์ ร่วมลด ละ เลิก การจับนกหรือสัตว์อื่นๆ มาปล่อยในพื้นที่วัด โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน ครูอาจารย์และนักเรียนร่วมเดินรณรงค์กิจกรรมสำคัญทางศาสนาพุทธแห่เทียนจำนำพรรษาเพื่อนำไปถวาย ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ดร.สาธิต เปิดเผยว่า สมาคมฯ ดำเนินงานด้านป้องกันการทารุณกรรมและการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์มาโดยตลอด กว่า 23 ปี การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการรณรงค์ต่อเนื่องจากที่สมาคมฯ ได้ผลิตภาพยนตร์สั้น “ปล่อยนก บุญ หรือ บาป?” เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ได้เห็นถึงคุณค่าและสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปล่อยนกว่าเป็นบุญหรือบาป การจับและปล่อยนกก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญ แม้จะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดต่อกันมา แต่วิธีการจับนกมาเพื่อปล่อยนั้น ก็เป็นการสนับสนุนวงจรธุรกิจค้าชีวิตนกอันจะนำมาสู่การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งนกบางชนิดก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง การล่าหรือครอบครองและการค้าก็มีความผิด ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535  มาตรา 16, 19 , 20 ประกอบมาตรา 47 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสี่ปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และการจับนกด้วยวิธีการทารุณและดูและจัดสวัสดิภาพไม่ดี ก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มาตรา 20 ประกอบมาตรา 31 การทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำและปรับ ส่วนการจัดสวัสดิภาพนกไม่เหมาะสม ก็เป็นความผิดตามมาตรา 22 ประกอบมาตรา 32 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทอีกด้วย

สมาคมฯ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวไปยังสถานศึกษาต่างๆ โดยได้จัดส่งแผ่นดีวีดีภาพยนตร์สั้น “ปล่อยนก บุญ หรือ บาป?” ไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ และจะขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นต่อไป  ที่ผ่านมานั้น สมาคมฯ ได้ติดต่อสอบถามไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถึงเรื่องหนังสือขอความร่วมมือในการนำเสนอต่อมหาเถรสมาคม

 

ออกเป็นมติมหาถรสมาคมให้วัดทั้งในและต่างประเทศช่วยรณรงค์สนับสนุนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องโดยทางโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งว่าได้ทราบเรื่องดังกล่าวแล้วจะดำเนินการต่อไปขณะเดียวกันยังได้ช่วยเผยแพร่ภาพยนตร์สั้นดังกล่าวผ่านสื่อของสำนักงานอีกช่องทางหนึ่งด้วย ดร.สาธิตกล่าว

คุณมังกร-ปภาวิน หงษ์ขจร นักแสดงจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ให้ฐานะทูตสันถวไมตรี TSPCA  กล่าวแสดงความรู้สึกว่า  “อยากให้ทุกคนรักเมตตาต่อสัตว์ ไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ คิดอย่างรอบคอบก่อนจะตกเป็นเหยื่อของการทำบุญที่อาจจะได้ “บาป” มากกว่า “บุญ”  ใครมีความเชื่อว่าการทำทาน สะเดาะเคราะห์ด้วยการปล่อยสัตว์จะช่วยให้หายป่วย เสริมโชคลาภ ต่อชะตาชีวิต ปล่อยทุกข์ปล่อยโศก โดยแท้ที่จริงแล้วการปล่อยนก ปล่อยปลา หรือสัตว์อื่นๆ มักจะไม่รอด และมีความเสี่ยงสูงกับการถูกนำมาขายซ้ำใหม่ ซึ่งแทนที่จะได้ทำบุญ แต่กลับได้บาปแทน”

คุณแนน กฤตพร หาญโยธิน นักแสดงจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 8  กล่าวแสดงความรู้สึกว่า “การที่เรามีใจอยากทำบุญไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามควรทำด้วยใจบริสุทธิ์ ไม่เดือดร้อนตัวเองและชีวิตผู้อื่น การทำบุญโดยการปล่อยสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือใหญ่ ควรทำด้วยจิตใจที่เมตตาจริงๆ โดยไม่มีสิ่งใดแอบแฝง ปล่อยเพื่อหวังให้เขามีชีวิตรอด แต่ถ้าปล่อยสัตว์เพื่อขอให้ตัวเองได้สิ่งตอบแทนนั้น เป็นการใช้สัตว์เหล่านั้นเป็นเครื่องมือหรือไม่ อยากฝากให้ทุกคนรักและเมตตาต่อสัตว์  สัตว์ก็มีหัวใจเหมือนเรา ไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายถูกกระทำแน่นอน สัตว์ถึงแม้จะพูดไม่ได้ เรียกร้องสิทธิให้ตัวเองไม่ได้เฉกเช่นเดียวกับมนุษย์ แต่สัตว์ก็มีชีวิตจิตใจ มีความรู้สึก มีความทุกข์ทรมานเจ็บปวดจากการกระทำของมนุษย์ค่ะ”