“บิ๊กไบค์”ขอใบขับขี่ต้องอบรมเพิ่ม!แยกจากจยย.ทั่วไปมติครม.สัญจร

ครม.อนุมัติ ข้อเสนอก.คมนาคม แก้ไขกฏกระทรวงเกี่ยวกับการ ต่ออายุ-ขอทำใบขับขี่ ต้องมีใบรับรองแพทย์ พร้อมให้แยกการขอใบขับขี่ “บิ๊กไบค์” ออกจาก รถมอเตอร์ไซค์ทั่วไป

Advertisement

พล.ท. สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่  (ระนอง-ชุมพร) หรือ ครม.สัญจร ว่า มติที่ประชุมครม. เห็นชอบแก้ไขร่างกฎกระทรวงคมนาคม ซึ่งเดิมหลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขการขอและออกใบอนุญาตขับรถ การขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎกระทรวงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 ออกตามพ.ร.บ.รถยนต์พ.ศ. 2522 ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ กับเรื่องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อให้มีการควบคุมดูแลให้ผู้ใช้รถใช้ยานพาหนะทั้งหลายมีความพร้อม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องแก้ไขระเบียบกระทรวง เพื่อให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น เช่น ใบรับรองแพทย์ที่ต้องนำมาใช้ประกอบการขอหรือต่อใบอนุญาตขับรถ จะต้องแสดงว่าผู้ขอนั้นไม่มีโรคประจำตัว และไม่มีสภาวะของโรคที่อาจเป็นอันตรายต่อการขับรถเช่นอาการทางประสาท หรือระบบการได้ยิน ระบบการมองเห็น ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ผู้ที่ประสงค์จะขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูงหรือที่รู้จักกันในนามบิ๊กไบค์จะต้องผ่านการฝึกอบรม และทดสอบการขับรถ ซึ่งแตกต่างจากในอดีต แต่ปัจจุบันจะต้องมีการแยกแยะ จากรถจักรยานยนต์ปกติ