ดัชนีคอรัปชั่นไทยปรับตัวดีขึ้นทุกหมวด ม.หอการค้าเผยข้อมูล

ผศ.ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย  ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงถึงดัชนีผลรวมระดับ 55 จากระดับ 52 เมื่อปี 60

Advertisement

     นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึง ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย หรือThai CSI ในเดือนมิถุนายน 2561 หรือช่วงครึ่งแรกปี 2561 โดยระบุว่า ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทยโดยรวม อยู่ที่ระดับ 55 ดีขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อนในเดือน ธ.ค.60 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 52 ส่วนดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทยในปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 54 ดีขึ้นจากครั้งก่อน ซึ่งอยู่ที่ระดับ 51 และดัชนีแนวโน้มสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทยในอนาคตอยู่ที่ระดับ 57 ดีขึ้นจากครั้งก่อน ซึ่งอยู่ที่ระดับ 53

ส่วนดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทย 4 หมวด พบว่า ดัชนีปัญหาและความรุนแรงของการคอร์รัปชั่น อยู่ที่ระดับ 48 ดัชนีการป้องกันการคอร์- รัปชั่น อยู่ที่ระดับ 54 ดัชนีการปราบปรามการคอร์รัปชั่น อยู่ที่ระดับ 55 และดัชนีการสร้างจริยธรรมและจิตสำนึก อยู่ที่ระดับ 64 ซึ่งดัชนี ทุกรายการปรับตัวดีขึ้นจากผลสำรวจในเดือนธ.ค.60

สำหรับสถานการณ์ที่มีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากประชาชนร่วมมือตรวจสอบในการแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น การวางแนวทางป้องกันและปราบปราม ทุจริตคอร์รัปชั่นทำได้ดีขึ้น อย่างไร ก็ดี การสำรวจดัชนี CSI ในเดือนมิ.ย.61 นี้ อยู่ในช่วงการแก้ไขปัญหา เงินทอนวัด, การออก พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 จึงทำให้กลุ่มตัวอย่างการสำรวจทั้งภาคประชาชน, ภาคเอกชน และภาครัฐ รวมทั้งหมด 2,400 ตัวอย่าง มีความรู้สึกดีขึ้นต่อการเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น

พร้อมกันนี้ กลุ่มตัวอย่างยังระบุว่าสาเหตุสำคัญที่สุดของการเกิด ทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย 3 อันดับแรก คือ 1.ความล่าช้า, ความยุ่งยากของขั้นตอนในการดำเนินการของทางราชการ 2.กฎหมายเปิด โอกาสให้สามารถใช้ดุลพินิจที่เอื้อต่อ การทุจริต 3.ความไม่เข้มงวดของ การบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบ โดยรูปแบบของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด คือ การให้สินบน ของกำนัล หรือของรางวัล รองลงมาคือ การทุจริตเชิงนโยบาย โดยผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และการใช้ตำแหน่งทางการเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์แก่พรรคพวก