ธกส.จัดให้ ลดดอกเบี้ยเกษตรกร 3.81 ล้านราย

ธกส.ลุยลดดอกเบี้ย 1 ปี เริ่มวันนี้ 1 สิงหาคม 61 – 31 กรกฎาคม 62 ช่วยเหลือเกษตรกร 3.81 ล้านราย ในช่วง 3 ปีพักหนี้เน้นดูแลฟื้นฟูอาชีพหายจน  เปิดลงทะเบียนร่วมโครงการภายในสิ้นปีนี้

Advertisement

นายอภิรมย์  สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคาร ธกส.จึงได้กำหนดมาตรการลดภาระหนี้ ให้เกษตร จำนวน 3.81 ล้านราย  ประกอบด้วย

1) โครงการขยายเวลาชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ยอดหนี้เงินกู้คงเหลือ  ณ 31 กรกฎาคม 61  ด้วยการขยายระยะเวลาชำระต้นเงินกู้  3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ตามความสมัครใจ ในส่วนภาระดอกเบี้ยเงินกู้ ยังต้องชำระตามกำหนดเดิม หรือชำระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่หากประสบปัญหาเจราปรับปรุงโครงสร้างหนี้เป็นราย

2) โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกร เฉพาะต้นเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาทแรก ลดดอกเบี้ยให้เกษตรทุกรายในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกร ในอัตราร้อยละ 2.5 ต่อปี เป็นเงิน 1.6 หมื่นล้านบาทท โดย ธ.ก.ส.รับภาระแทนเกษตรกรในอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี เป็นเงิน 3,200 ล้านบาท ร่วมกับเงินช่วยเหลือประมาณ 20,000 ล้านบาท สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับในเรียกชำระหนี้ ช่วง 1-9 เดือนสิงหาคมนี้อย่าเพิ่งตกใจ จากนั้นวันที่ 10 สิงหาคม จะโอนเงินเข้าบัญชีคืนให้เกษตรกร

ทั้งนี้เกษตรกรจะได้รับสิทธิ์ลดดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 โดยทันที ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมนี้  เป็นระยะเวลา 1 ปี จากนั้นพนักงาน  ธ.ก.ส. จะเตรียมนัดหมายและออกไปพบเกษตรกรลูกค้าเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ โดยจะสอบถามความสมัครใจ หากเกษตรกรประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต้องลงชื่อในแบบแสดงความประสงค์  ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ต่อจากนั้น ธ.ก.ส.จะร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าไปส่งเสริมพัฒนาอาชีพเป็นรายบุคคล  เพื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพให้สามารถแข่งขันและมีรายได้เพิ่ม  เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอาชีพเดิม การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การรวมกลุ่มเพื่อทำการผลิตในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ การสร้างอาชีพเสริมใหม่ ยึดหลัก  “ตลาดนำการผลิต”  เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางในการขายสินค้า มีรายได้ที่มั่นคง คาดว่าเกษตรกรที่ช่วยเหลือจะกลับมามีศักยภาพได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมด 3.81 ล้านราย