โพลล์ชี้ ประชาชนคาดหวังไทยแลนด์ 4.0 โพลล์ชี้อุตฯกับชุมชนอยู่ร่วมกันได้

คณะนักวิจัย ม.ราชภัฎสวนสุนันทา เผยผลสำรวจความเชื่อมั่นประชาชนต่ออุตสาหกรรมในท้องถิ่น พบประชาชนเกินร้อยละ 80 เชื่อมั่นว่าภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้หากได้รับการดูแลที่เหมาะสม และเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล

Advertisement

ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์   รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและหัวหน้าคณะวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดเผยเกี่ยวกับผลวิจัย เรื่อง“ความเชื่อมั่นของประชาชนต่ออุตสาหกรรมในท้องถิ่นในจังหวัดนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษรอบกรุงเทพ” ว่า “คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยอาจารย์ธนาคม พจนาพิทักษ์ และอาจารย์วิโรจน์ ศรีหิรัญ ได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษรอบกรุงเทพ ได้แก่ จังหวัดอยุธยา อ่างทอง และสุพรรณบุรี จากกลุ่มตัวอย่าง 65 ชุมชน 1,111 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 81.30 เชื่อมั่นว่าภาคอุตสาหกรรมช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่น ขณะที่ร้อยละ 93.27 เห็นว่าการประกอบอุตสาหกรรมยังคงมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข โดยร้อยละ 84.66 เชื่อว่าชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับอุตสาหกรรมได้หากได้รับการดูแลที่เหมาะสม

ทั้งนี้มีประชาชนร้อยละ 85.69 เห็นว่าอุตสาหกรรมทุกระดับจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ดีขึ้น และร้อยละ 80.55 เชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0

 

นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า ประชาชนเสนอแนะให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเอง ต้องร่วมมือกันส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ และควรจัดอบรมสัมมนาในประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมกับชุมชน โดยสถาบันการศึกษาและสื่อมวลชนควรช่วยกันเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นประโยชน์นำเสนอผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนและภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน