สถาบันพระปกเกล้า “ขับเคลื่อนประเทศไทย ผู้นำยุคใหม่ก้าวไปด้วยกัน”

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน กรรมการที่ปรึกษาสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “ขับเคลื่อนประเทศไทย ผู้นำยุคใหม่ : We are Together” ตอบรับนโยบายของรัฐบาล พร้อมผลักดันให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ้งเน้นอุดมการณ์ ขับเคลื่อนการทำงานเพื่อสังคมให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ร่วมด้วย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเปิดงานนำเสนอผลงานสู่สาธารณะหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 6 (ปนป.6) ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ เมื่อเร็วๆนี้

Advertisement