สธ.ชวนล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์

กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ทั้งรัฐ เอกชนใส่ใจให้บริการส้วมสะอาดได้มาตรฐานโดยเฉพาะช่วงท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์เพื่อประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้ใช้บริการส้วมสาธารณะอย่างมีความสุขชวนเจ้าของสถานที่สาธารณะต่างๆ ทั่วประเทศร่วมกิจกรรม ล้างส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์

Advertisement

วันที่ 7 เม.ย. 60 แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัยแถลงข่าว “เที่ยวสงกรานต์สุขใจ สาธารณสุขห่วงใย ใส่ใจส้วมสะอาด” เพื่อให้คนไทยได้ใช้ส้วมที่สะอาด ปลอดภัยและห่างไกลโรค ที่กระทรวงสาธารณสุข

แพทย์หญิงมยุรา กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นวันหยุดยาวจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ผู้ประกอบการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่สาธารณะต่างๆ ควรใส่ใจในการให้บริการห้องส้วมที่สะอาด ได้มาตรฐาน HAS (Health, Accessibility, Safety)คือ สะอาด เพียงพอและปลอดภัย ในสถานที่ต่างๆ 12 กลุ่มเป้าหมายเช่นแหล่งท่องเที่ยว โรงพยาบาล ปั๊มน้ำมันสถานีขนส่ง ตลาดสด เพื่อสุขอนามัยของผู้มาใช้บริการและถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกหน่วยงานเห็นความสำคัญและพร้อมใจร่วมกันสร้างสิ่งที่ดีงามในวันปีใหม่ไทย เป็นการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ผู้เดินทางได้ใช้บริการส้วมสาธารณะอย่างมีความสุข และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศอีกด้วย

โดยในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขส่งเสริมให้โรงพยาบาลในสังกัด มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์GREEN & CLEAN Hospital ซึ่งช่วยส่งเสริมให้ส้วมได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย (HAS) โดยในปี 2559ส้วมในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านมาตรฐาน HAS ถึง 99.09 %และส้วมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผ่านมาตรฐาน HAS ถึง 85.33%

จากการสำรวจของกรมอนามัย ปี 2558 พบว่า ส้วมสาธารณะที่ประชาชนเลือกใช้บริการมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ห้างสรรพสินค้า 86.64% ปั๊มน้ำมัน 73.09 % และแหล่งท่องเที่ยว 58.66% นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาส้วมสาธารณะและมีการคัดเลือกสุดยอดส้วมแห่งปี ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา โดยมีแหล่งท่องเที่ยวและโรงพยาบาลที่เป็นสุดยอดส้วมระดับประเทศ เช่น สถาบันคชบาลแห่งชาติ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อุทยานแห่งชาติตาดโตน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เจ้าของสถานที่สาธารณะต่างๆ ทั่วประเทศร่วมกิจกรรม ล้างส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์ โดยเน้นการทำความสะอาดใน 7 จุดเสี่ยง ได้แก่ บริเวณพื้นห้องส้วม ที่รองนั่งโถส้วม ที่จับสายฉีดชำระ ที่กดโถส้วม ที่กดโถปัสสาวะ ก๊อกน้ำที่อ่างล้างมือ กลอนประตูหรือลูกบิด เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ลดการเจ็บป่วย และส่งเสริม สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ส้วมอย่างถูกวิธี